Studij turizma Mostar

BiH ima sve preduslove za održivi razvoj kulturnog turizma

0
Počitelj (Foto: Ivan Dodig / Turizam24)

Turizam ima sve značajniju ulogu u ekonomiji Bosne i Hercegovine, a njegov daljnji rast ovisi o koordiniranom i sistemskom razvoju i prilagođavanju proizvoda suvremenim tržišnim trendovima, gdje sve veći značaj poprimaju razni oblici turizma specijalnih interesa.

Kulturni turizam je jedan od mlađih, ali i najperpsektivnijih vidova turizma čija je ekspanzija započela u posljednjim decenijama dvadesetog vijeka. Definiše se kao vrsta turističke aktivnosti u kojoj je glavni cilj posjetitelja da uči, otkrije, iskusi i konzumira materijalne i nematerijalne kulturne atrakcije/proizvode u turističkoj destinaciji. Ove se atrakcije i proizvodi odnose na skup karakterističnih materijalnih, intelektualnih, duhovnih i emocionalnih obilježja društva koje obuhvaćaju umjetnost i arhitekturu, historijsku i kulturnu baštinu, kulinarsko naslijeđe, književnost, muziku, folklor,  način života jedne kulture, uvjerenja i tradiciju.

Kultura ima neizmjernu inherentnu vrijednost za lokalne zajednice, i kao takva predstavlja jedan od  najvažnijih sredstava za turizam. Isto tako, turizam može biti značajan faktor za promicanje i očuvanje materijalne i nematerijalne baštine uz poticanje razvoja umjetnosti i drugih kreativnih aktivnosti. Turističke destinacije duguju veliki dio svoje privlačnosti kulturi, koja može pretvoriti konvencionalni turizam u kreativni turizam, pružajući autentičnost i istinska iskustva. Međutim, ako se loše upravlja, turizam može uzrokovati i negativne posljedice na kulturu i baštinu, čime se narušava dugoročna održivost i turizma i kulturnog sektora.

Aktivnim uključenjem u turistički sistem, kulturni sektor također će poručiti direktne i indirektne koristi-nove izvore prihoda, veći broj posjetitelja i alternativne izvore finansiranja. Razvoj kulturnog turizma i za stanovnike će značiti kulturno vibrantnije mjesto za život, a samim time će podići i građanski ponos te društvenu koheziju kroz interes koji posjetitelji pokazuju za lokalnu kulturu i historiju.  Štoviše, ekonomske koristi cjelokupnoj zajednici donijet će ne samo veća turistička potražnja, već i povećana potrošnja lokalnog stanovništva stimulirana atraktivnijim mjestom za život i zabavu stvorenu razvojem kulturnih sadržaja.

U sveukupnom turizmu kulturni turizam zauzima posebno mjesto i na temelju statističkih podataka postao je dugoročni svjetski trend. UNWTO predviđa da će tržište kulturnog turizma do 2020. god biti jedno od pet vodećih tržišta. Kao jedan od selektivnih oblika turizma uz aktivnu primjenu marketing filozofije bh turizmu bi trebao dati dugoročnu konkurentsku prednost.

Da je Bosna i Hercegovina područje sa istaknutim kulturno-historijskim naslijeđem, poznata je činjenica. Pored obilne kulturne baštine pojavila se i kulturna renesansa, posebno u glavnim gradovima. Sarajevo je domaćin nekim od najavangardnijih festivala u Jugoistočnoj  Evropi, poput Sarajevo film festivala i Jazz festivala, a tu je i niz tradicionalnih i folklornih manifestacija koje privlače sve veći broj turista.

Stoga kulturni turizam može da doprinese boljoj pozicioniranosti države kao turističke odrednice.

Kombinacijom prirodnih resursa, kulturno-historijskog blaga, raskoši tradicije i osmišljenog sadržaja u lokalnoj zajednici povećava se atraktivnost turističke destinacije stoga Bosna i Hercegovina ima sve preduslove za održivi razvoj kulturnog turizma.

Upravo navedene stavke su nas zaintrigirale da se upustimo u avanturu zvanu „Via Dinarica FEST“ s nadom da šira masa stanovništva, a naročito naši mladi, shvate važnost kulturnog turizma kako sa aspekta očuvanja svoje kulture i tradicije tako i sa aspekta preduzetničkih poduhvata jer uz formiranje kvalitetno osmišljenog kulturnog sadržaja kultura može biti važan izvor prihoda.

Turizam24.info

Đuro Tomljenović: Prava doza turizma

Previous article

Nova avio linija: Iz BiH letimo za Grčku

Next article

You may also like